Regulamin

1. WSTĘP 

   

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.epinokio.pl, prowadzonego przez Łukasza Armatysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys Netluk pod adresem: ul. Chełmońskiego 130k/14, 31-340 Kraków, NIP 9930282109, REGON 121234365.Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu są umowami zawartymi na odległość. Netluk nie prowadzi sklepu stacjonarnego. Obsługą logistyczną zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.epinokio.pl zajmuje się dedykowany operator Epinokio , za działania którego Netluk odpowiada jak za własne działania.  

 

 

2. DEFINICJE:

 

2.1  Regulamin – niniejszy Regulamin;

2.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

2.3 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Netluk czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.4 Netluk – Łukasz Armatys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys Netluk pod adresem ul. Chełmońskiego 130k/14 31-340 Kraków, NIP 9930282109, REGON 121234365.

2.5 Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem strony internetowej www.epinokio.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2.6 Towar lub Towary – produkt lub produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

2.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Netluk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

2.9 Rejestracja – założenie konta w Sklepie Internetowym;

2.10 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

2.11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

2.12 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

2.13 Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

3.1 Usługodawcą jest Netluk, a przedmiotem świadczenia usług jest Umowa sprzedaży Towaru.

3.2 Niezbędne do korzystania ze Sklepu są:

(1) aktywne łącze internetowe,

(2) przeglądarka internetowa,

(3) konto pocztowe,

(4) komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do internetu.

3.3 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

3.4 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest poprzez:

(1) adres e-mail:bok@epinokio.pl, lub

(2) przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.

3.5 Wszelką korespondencję pocztową (listy, paczki, itp.) adresowaną do Netluk lub do Sklepu należy kierować na adres :

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

 

3.6 Na korespondencję pocztową lub e-mail, kontakt telefoniczny, Gadu-Gadu, Skype pracownicy Sklepu odpowiadają w godzinach dyspozycyjności pracowników Sklepu wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

4.1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, a strona internetowa Sklepu dostępna jest dla każdej osoby korzystającej z Internetu.

4.2 Netluk informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptacja. W przypadku, jeśli Klient nie akceptuje jakichkolwiek postanowień Regulaminu, Netluk uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta.

4.3 Korzystanie z niektórych zasobów Sklepu Internetowego, w szczególności składanie Zamówień, może wymagać Rejestracji w serwisie Sklepu Internetowego.

4.4 Rejestracja w Sklepie Internetowym obejmuje:

(1) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie wymaganych pełnych danych) dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

(2) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu,

(3) zatwierdzenie wypełnionego formularza rejestracyjnego i potwierdzenie Rejestracji.

4.5 Klient uzyskuje pełny dostęp do Sklepu Internetowego po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Sklepu.

4.6 Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego Klient potwierdza wprowadzone dane poprzez kliknięcie w przycisk opisany jako „Zarejestruj się”.

4.7 Klient potwierdza Rejestrację klikając w link przesłany na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

4.8 Momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie, jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4.9 Netluk zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta lub ograniczenia jego funkcjonalności w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient:

(1)  podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym lub w trakcie składania Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

(2)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

(3)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez   Netluk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, normami moralnymi lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Netluk.

4.10 Klient, którego konto zostało zablokowane lub ograniczone nie może dokonać powtórnej Rejestracji lub złożyć Zamówienia bez uprzedniej zgody Netluk.

4.11 W przypadku naruszenia zakazu o którym mowa w punkcie powyżej, Netluk zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji lub zablokowania już aktywnego Konta oraz odmowy realizacji Zamówień złożonych za jego pośrednictwem. 

4.12 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

(1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

(2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  Netluk,

(3) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

(4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

(5) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych lub dobrych obyczajów,

(6) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.

 

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

5.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

5.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3 Przed złożeniem Zamówienia, klient może potwierdzić dostępność Towaru przez kontakt z  Netluk (dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Sklepu). W przypadku braku potwierdzenia dostępności Towaru przed złożeniem Zamówienia stosuje się procedury realizacji przewidziane Regulaminem.

5.4 Procedura złożenia Zamówienia wygląda następująco:

(1) Klient posiadający Konto:

(a) loguje się,

(b) potwierdza listę zamawianych Towarów,

(c) wybiera sposób wysyłki oraz dokonania płatności,

(d) potwierdza adres do wysyłki,

(e) zatwierdza wprowadzone dane.

(2) Klient nieposiadający Konta:

(a) Wybiera opcję "zamów bez rejestracji" i   potwierdza listę zamawianych Towarów,

(b)  wybiera sposób wysyłki oraz dokonania płatności,

(c)  wprowadza adres do wysyłki,

(d)  potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu,

(e)  zatwierdza wprowadzone dane.

(3) Po otrzymaniu wypełnionego przez Klienta formularza Zamówienia Netluk informuje Klienta o przyjęciu bądź odrzuceniu Zamówienia.

(4) W przypadku przyjęcia Zamówienia Netluk przesyła na wskazany przez Klienta adres mailowy wiadomość zawierającą:

(a) informację o łącznej cenie za Towar, jego dostawę oraz innych kosztach,

(b) kopię Regulaminu,

(c) informację, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,

(d) informację o wybranym sposobie i terminie zapłaty,

(e) link potwierdzający złożenie Zamówienia.

(5) Momentem zawarcia Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Netluk a Klientem jest kliknięcie przez Klienta w link o którym mowa w pkt. 5.4.4.e powyżej, znajdujący się w przesłanej przez Netluk wiadomości mailowej.

5.5 W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 

6. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

6.1 Po zakończeniu procedury złożenia Zamówienia i zawarciu Umowy sprzedaży zgodnie z punktem 5.4.4.e Regulaminu,  Netluk poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o statusie realizacji Zamówienia lub umożliwi Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostęp do informacji o statusie realizacji Zamówienia i historii transakcji.

6.2 Czas realizacji zamówienia wynosi 5-8 dni roboczych , w niektórych wypadkach może wynosić 12 dni roboczych z zastrzeżeniem punktu 5.5. Regulaminu.Czas realizacji biegnie od kolejnego dnia roboczego.

6.2A Czas realizacji zamówienia produktów oznaczonych "Dostawa 24h Kurier " wynosi do 12 dni roboczych jeśli Klient wybierze jako sposób dostawy Pocztę Polską lub Paczka w Ruchu lub innego przewoźnika z wyłączeniem kuriera DPD gdzie czas może wynieść do 10 dni roboczych. 

6.2B Łóżka oraz meble wysyłane są metodą drop-shopingu , co oznacza ,że produkt wysyłany jest z magazynu producenta prosto do Klienta w Polsce. W związku tym  Klient proszony jest o przelew przed dostawą lub o wybranie pobrania

6.3 Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą, można skorzystać tylko z jednej promocji. Rabat 10% dotyczy tylko zabawek marek:GOKI, , Small Foot Design, Gollnest & Kiesel KG, Legler, Bigjigs Toys, , nie dotyczy mebli, łóżek oraz pozostałych marek produktów dostępnych w Naszej ofercie.

6.4 W programie lojalnościowym Klient otrzymuje 10pkt do zamówienia, za wystawioną opinię do produktów, za wyjątkiem następujących przypadków:
- kiedy wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 100zł;
- zamówienia łączone i wysyłane jako jedna przesyłka będą traktowane jako jedno zamówienie, więc Klient otrzyma tylko raz punkty za opinie;
- punkty nie są naliczane za produkty, które zostały wysłane jako „wymienione” za uzyskane już wcześniej punkty lojalnościowe.

6.5 W przypadkach uzasadnionych (np. brakiem towaru na magazynie lub u dystrybutorów) czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony, przy czym Netluk dołoży starań w celu skrócenia czasu realizacji Zamówienia. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za drogą mailową o przewidywanym nowym czasie realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 5.5 Regulaminu.

6.6 Czas realizacji zamówienia liczony jest od kolejnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. 

6.7 Dowód zakupu (np. faktura) jest wysyłana automatycznie na maila (który został podany podczas Rejestracji)  Klienta gdy status zamówienie zmienia się na „pakowane”.Dowód zakupu wystawiany jest po zaksięgowaniu płatności.

6.8 Netluk jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.

6.9 Jeżeli Klient podczas zakupu wybierze formę płatności "przelew bankowy" lub "przelewy24" i nie dokonana zapłaty w ciągu 4 dni roboczych od czasu złożenia Zamówienia, wówczas Netluk  ma prawo anulować Zamówienie, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez Netluk od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. O anulowaniu Zamówienia Netluk  poinformuje Klienta.

6.10 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów może nastąpić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej po dokonaniu stosownych ustaleń między Klientem i Netluk  jeszcze przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

6.10.1 Nie wszystkie towary mogą zostać wysłane Paczką w Ruchu lub do Paczkomaty gdyż gabaryt/wymiary przedmiotu mogą być większe niż dopuszczalne wymiary paczek,  które mogą być odbierane i dostarczane przez Paczkę w Ruchu oraz Paczkomaty.  Przy tego typu produktach opcja wysłanie tymi firmami zostanie wyłączona. Jeżeli w zamówieniu znajdzie się chociaż 1 taki przedmiot to paczka również nie zostanie nadana żadną z wyżej wymienionych firm transportowych . 

6.11 Netluk  nie umożliwia odbioru osobistego zamówionych Towarów 

6.12 Za akceptowane przez Netluk rodzaje oraz koszty wysyłki Towarów uznaje się rodzaje wysyłki dostępne na stronie internetowej Sklepu i wybrane przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

6.13 Koszty dostawy lub odbioru Towarów pokrywa Klient.

6.14 Aktualne ceny Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, to ceny publikowane w złotych polskich (PLN) na stronie internetowej Sklepu w chwili składnia Zamówienia przez Klienta. Publikowane ceny Towarów zawierają podatek VAT, jednak nie zawierają kosztów wysyłki lub odbioru Towarów. Ceną Towarów jest również cena ustalona przez Klienta ze Sklepem drogą mailową przed złożeniem Zamówienia.

6.15 Za akceptowane przez Netluk  formy płatności za Towary uznaje się formy płatności dostępne na stronie internetowej Sklepu i wybrane przez Klienta w chwili składania Zamówienia, w szczególności przelew bankowy, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność kartą kredytową 

6.16 Sklep uznaje, że zapłata ceny za Towar została dokonana po wpłynięciu ceny na rachunek bankowy Netluk  (uznanie rachunku bankowego Netluk  kwotą przelewu), po uiszczeniu ceny do rąk pracownika Netluk  lub przewoźnika (kuriera) dostarczającego Towar lub po uzyskaniu informacji od dostawcy usługi (np. płatności on-line) o dokonaniu zapłaty ceny przez Klienta.

6.17 Rachunku bankowy Netluk prowadzony jest przez Millenium Bank i posiada następujący numer: 03 1160 2202 0000 0003 0019 2373. W przypadku dokonywania zapłaty za Towar na wskazany rachunek bankowy Klient zobowiązany jest podać numer seryjny Zamówienia.

6.18 Jeżeli Klient podczas zakupu wybierze formę płatności PayU lub PayPal - tzw. szybki przelew system doliczy do ceny końcowej 2% wartości zamówienia

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne, jednoznaczne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Netluk:  

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

7.2 Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1).

7.3 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik (kurier) i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Po upływie 14 dni termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.

7.4 Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu przed upływem terminu.

7.5  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (nie później niż w terminie 14 dni), a Netluk  zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności w związku ze zwracanym Towarem, w tym koszty jego dostarczenia do Klienta (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Netluk), niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży). Koszt zwrotu zakupionego Towaru ponosi Klient.

Zwrot Towaru możliwy jest wyłącznie na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

7.6 Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

7.7 Netluk zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem dokonanych płatności.

7.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego Towaru. 

7.10 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi jeżeli zamówiony Towar jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

8.1 Netluk  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady zamówionego Towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.

8.2 W przypadku jeżeli Klientem jest przedsiębiorca przepisów dotyczących rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym nie stosuje się.

8.3 W reklamacji Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Netluk niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Netluk albo Netluk nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.4 Konsument może zamiast zaproponowanego przez Netluk usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chybaże doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Netluk.

8.5 Reklamacje należy kierować na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków


Firma Netluk  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, iż Netluk uznał reklamację za uzasadnioną.

8.6 Netluk nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

 

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

9.1 Netluk  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Netluk  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient należy  zgłaszać pisemnie na adres:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków

lub mailowo pod adres bok@epinokio.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5 Netluk  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

10.1 Za Regulamin wiążący Klienta i Netluk  uznaje się Regulamin opublikowany na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia Zamówienia Towarów przez Klienta. 

10.2 Postanowienia Regulaminu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

10.3 Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Netluk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

10.5 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając ze stałych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na stronie internetowej: http://spsk.wiih.org.pl/.

10.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Netluk  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Netluk .

10.7 Klient ma prawo do rozwiązanie sporu poprzez platformę ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Pierwszym punktem kontaktu jest mail bok@epinokio.pl.

10.8 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

11. Regulamin Promocji  - Rozdajemy Zabawki

- Czas wysyłki podany jest w regulaminie sklepu, na stronie tutaj oraz wysyłamy go mailowo po złożeniu zamówienia ( nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli mail trafi do SPAMU na Twoim koncie mailowym ) 

- Czas realizacji zamówienia  liczymy od kolejnego dnia roboczego od złożenia zamówienia, czyli jeżeli zamówienie wpadnie np w wtorek to czas realizacji zaczyna się od środy, jeśli w piątek to od poniedziałku itp .
- ikona Dostawa 24h  Kurier jest podana tylko orientacyjnie, rzeczywisty czas realizacji zamówień jest tutaj i według tego czasu będą realizowane zamówienia 
- Momentem wysłania paczki jest moment przekazania paczki firmie kurierskiej /transportowej a nie dostawa do  rąk Klienta (sklep nie ponosi odpowiedzialności  za to, że paczka jest dostarczana przez kuriera np 2-3 dni, lub paczka została zwrócona na magazyn kuriera ze względu na brak Klienta w domu, odmowę przyjęcia, przełożenie dnia dostawy przez Klienta itp. lub przelew za zamówienie został zrobiony z opóźnieniem)
- Promocja nie dotyczy mebli oraz łóżek 
- Promocja nie ma zostosowania w przypadku sytuacji nadzwyczajnych takich jak epidemia itp .
- Promocja nie dotyczy zamówień anulowanych ze względu na brak towaru (dotyczy to  też sytuacji gdy po potwierdzeniu reazlizacji zamówienia okaże ,że towaru jednak nie ma na magazynie ) 
Aby zgłosić zwrot za niedostarczenie przez nas paczki w wyznaczonym terminie należy wysłać maila na adres bok@epinokio.pl . Zgłoszenia telefoniczne , przez czata oraz Facebooka nie będą rozpatrywane i nie będą brane pod uwagę. W wysłanym mailu należy poinformować nas o tym,że paczka nie doszła w wyznaczonym terminie oraz należy podać   nr zamówienia , nr konta bankowego .
 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres :Łukasz Armatys  Netluk, Chełmońskiego 130K/14, 31-340 Kraków lub na maila  bok@epinokio.pl

 

Towar Należy odesłać na adres Magazynu czyli:

Epinokio
ul. Płk. Dąbka 17
30-732 Kraków 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

………………………………………………………………………………………………


Adres
    

Łukasz Armatys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Armatys  Netluk, Chełmońskiego 130K/14, 31-340 Kraków

nr tel. 506 087 585 ,e-mail: bok@epinokio.pl

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru
…………………………

Numer konta, na które należy dokonać zwrot wpłaconych pieniędzy ……………………………………………………………………………………………..

 

____________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

____________
Data 

Zaufane Opinie IdoSell
4.35 / 5.00 109 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-04-26
Błyskawiczna wysyłka, towar zgodny z opisem, polecam!
2020-04-26
Moje zamówienie zostało zrealizowane na czas przy miłej obsłudze
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel